Huisregels

Algemeen

De huisregels van C.K.C. THOR zijn ook van toepassing op de leden van Loopgroep Zuid.  Het rookbeleid van C.K.C. THOR is ook van toepassing op de leden van de Loopgroep. Bij onze activiteiten streven we zo goed mogelijk naar een rookvrij milieu. C.K.C. THOR is een christelijke vereniging. Wij als leden van Loopgroep Zuid, respecteren hun identiteit.
 

Huisregels THOR

Voor ieder lid van THOR gelden de volgende 5 uitgangspunten:

 1. Respect
 2.  Verantwoordelijkheid
 3. Sociale controle
 4. Voorbeeldfunctie
 5. Trots en positief gedrag

C.K.C. “T.H.O.R” DAT ZIJN WIJ MET Z’N ALLEN”.

1. Respect

 • Accepteer cultuurverschillen
 • Respect voor zowel medespeler, tegenstander, scheidsrechter als wel voor iedereen die het mogelijk maakt om te korfballen.
 • Wees als speler sportief tegenover je tegenstander zowel individueel als ook als team en vertoon dit gedrag ook tegenover je medespelers.
 • Gedraag je correct tegen de scheidsrechter. Dit geldt niet alleen voor spelers leiders en coaches, maar ook voor supporters en overige aanwezigen.
 • Verbaal en lichamelijk geweld is onacceptabel.
 • Emoties horen bij het sporten. Wanneer emoties bij iemand de overhand nemen, is het zaak dat ploeggenoten en leiding in die gevallen controlerend en corrigerend optreden, het betrokken lid na afloop zijn/haar welgemeende excuses aanbiedt en eventuele consequenties aanvaardt.

2. Verantwoordelijkheid

 • Ieder lid van THOR draagt verantwoordelijkheid voor de door THOR
  beschikbaar gestelde faciliteiten. Dit betreft zowel kleding, kantine,
  kleedlokalen, meubilair, materialen etc. Van ieder THOR-lid wordt verwacht
  dat deze zaken goed verzorgd, onderhouden, gebruikt en opgeruimd worden.
 • Van ieder THOR-lid wordt verwacht dat hij/zij medewerking verleent aan het uitvoeren van verenigingstaken. Voorbeelden: trainen, begeleiden, fluiten, kantinediensten, schoonmaken etc.
 • Op trainings- en wedstrijddagen is roken in ons clubgebouw niet toegestaan.
 • Is afschrijven voor een wedstrijd onvermijdelijk, doe dit dan tijdig.
 • Boetes voor gele en rode kaarten zijn voor eigen rekening.
 • Op de THOR-locatie en tijdens zaal-trainingen en –wedstrijden is de voertaal Nederlands. Wanneer dit een probleem is, is dit bespreekbaar.

3. Sociale controle

 • Sociale controle is geen vies woord. Binnen een vereniging is het een
  noodzaak en verplichting dat ieder lid een ander lid mag/moet aanspreken op
  zijn /haar gedrag. Een vereniging bestaat niet uit individuen maar haalt haar
  bestaansrecht uit samenwerking en samenspel.
 • Controleren en corrigeren moet als positief ervaren worden. Door het elkaar
  aanspreken op gedrag en het accepteren van deze op- en aanmerkingen,
  vindt er een stuk bewustwording plaats en hopelijk ook, indien noodzakelijk,
  gedragsaanpassing.
 • Indien leden op- en aanmerkingen negeren, kan het noodzakelijk zijn dat het
  bestuur ingrijpt en maatregelen treft.
 • Discriminatie vanwege geslacht, ras, mentale toestand, huidskleur, handicap,
  seksuele oriëntatie, leeftijd, beroep, religie of politieke overtuiging kunnen wij
  niet tolereren en hier zal direct actie op ondernomen worden.

4. Voorbeeldfunctie

 • Gedrag van THOR-leden is van grote invloed op kinderen, publiek, buitenstaanders,tegenstanders etc. Ieders (individuele) rol, met in
  het bijzonder de rol van aanvoerders en leiders, is hierbij dan ook van groot belang.

5. Trots en positief gedrag

 • Ieder lid moet trots kunnen zijn op THOR. Dit kan alleen door positief gedrag en uitstraling van alle leden.