Omgangsregels

Algemeen
Bij Loopgroep Zuid (LGZ) Rotterdam vormt, naast het sportieve, het sociale aspect van het trainen in groepsverband een belangrijk uitgangspunt. De manier van trainen is dan ook niet enkel gericht op het verbeteren van prestaties. Om het geheel aan activiteiten binnen de club in goede banen te leiden, hanteert LGZ een aantal omgangsregels. Wij verwachten dat zowel leden, als (assistent) trainers en andere betrokkenen zich aan onderstaande regels houden, om zodoende de goede gang van zaken binnen LGZ te waarborgen.

Omgangsregels
Van iedereen die lid is van onze club of deze bezoekt, wordt passend gedrag verwacht.

 • Goede omgang met leden voor een prettige en ontspannen sfeer. Ieder lid moet kunnen rekenen op een fijne en plezierige clubtijd. Daarom verwacht LGZ van alle leden tegenover LGZ-lopers een vriendelijke houding en fatsoenlijk taalgebruik. Zaken als ruzie en schelden horen dus niet thuis bij onze club. Dit alles wordt bevorderd door bestuur, commissieleden en (assistent) trainers. Hun houding zal stimulerend en open zijn, dat wil zeggen: zij corrigeren negatief gedrag, geven hulp en ondersteuning, zijn gericht op het creëren van een positief klimaat binnen de club en zorgen voor een goed toezicht.
 • Respect voor de (assistent) trainers. De (assistent) trainers zijn tijdens de trainingen en andere activiteiten van de club het verlengstuk van LGZ. De club verwacht van alle leden dat zij voor hen respect tonen door middel van een correcte bejegening.
 • Kritiek naar voren brengen. Bij kritiek zijn er vele wegen om deze op gepaste wijze naar voren te brengen. Dit kan besproken worden in de groep waarmee men traint, men kan kritiek voorleggen aan de betrokken (assistent) trainer(s) of bij het bestuur. De club heeft een open communicatiestructuur met korte verbindingslijnen. Daardoor kunnen zaken snel besproken worden.
 • Correcte omgang met andermans eigendommen. De club verwacht dat alle leden met andermans eigendommen (bijvoorbeeld van de club of van andere leden) omgaan als ware het hun eigen bezittingen. Zaken die men in bruikleen heeft (van de club of van iemand anders) worden netjes terugbezorgd. Van mensen die spullen vinden, wordt verwacht dat zij die bij een (assistent) trainer afgeven. Iemand die iets kwijt is geraakt, kan dus bij een (assistent) trainer informeren. Ook het fatsoenlijk omgaan met de locaties waar de trainingen plaatsvinden, wordt als vanzelfsprekend beschouwd.
 • Veiligheid. De (assistent) trainers beoordelen objectief of een beginnend loper geschikt is om mee te trainen. Lopers dienen de instructie van de (assistent) trainer daar waar mogelijk op te volgen. Op de openbare weg dient men de veiligheidsregels op te volgen en zal rechts van de weg gelopen worden. Bij het invallen van de schemering is het dragen van een reflecterend hesje (bij voorkeur de door de club beschikbare gestelde) verplicht en aanvullende verlichting. Het gaat om de veiligheid van jezelf en van de groep. Het is niet toegestaan om te lopen met oordoppen/muziek, te bellen en/of te appen tijdens de trainingen (noodgevallen uitgezonderd). Dit niet alleen vanuit de veiligheid gezien maar ook vanuit sociaal oogpunt.
 • Hygiëne. Voor en na de trainingen is er gelegenheid om gebruik te maken van (voor dames en heren gescheiden) kleedgelegenheid inclusief douches om fris omgekleed aan de trainingen te beginnen en na afloop weer fris naar huis terug te kunnen gaan.
 • Clubkleding. Vanuit de club wordt er kleding met sponsoropdruk beschikbaar gesteld aan de leden om (bij voorkeur) te worden gedragen tijdens wedstrijden/evenementen waar door de leden aan deel wordt genomen (zichtbaarheid sponsor). Uiteraard mag de kleding ook tijdens trainingen gedragen worden. Indien iemand besluit de club te verlaten dient de in bruikleen gegeven kleding (schoon en netjes) ingeleverd te worden.
 • Evenementen en activiteiten. Door de club worden activiteiten georganiseerd en wordt er deelgenomen aan (hardloop)evenementen. Daar waar we te gast zijn gedragen we ons naar behoren en respecteren de regels zoals ze aldaar gelden.

Regels met betrekking tot storend en afwijkend gedrag

 1. Accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de club.
 2. Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Val de ander niet lastig.
 4. Berokken de ander geen schade.
 5. Maak op geen enkele wijze misbruik van een machtspositie.
 6. Scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Negeer de ander niet.
 8. Er wordt niet gepest, uitgelachen of geroddeld.
 9. Vecht niet, gebruik geen geweld, bedreig de ander niet, neem geen wapens mee.
 10. Kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Praat respectvol over het andere geslacht.
 13. Stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 14. Als iemand je hindert of lastig valt vraag hem/haar dan hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag een ander om hulp.
 15. Help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Over gevallen waarin de omgangsregels niet voorzien of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het bestuur van LGZ om tot een besluit te komen.

Wat te doen bij het vaststellen van storend en afwijkend gedrag?

 Leden die last hebben van storend en/of afwijkend gedrag van anderen kunnen dat het beste uitspreken. Het liefst tegen degene die het doet. Maar als dat niet helpt of de persoon durft het niet, dan kan hij of zij het bespreken met de (assistent) trainer of iemand van het bestuur. Diegene kan dan meedenken over een mogelijke oplossing. Lukt het niet de problemen informeel op te lossen, of is dit gezien de ernst van de situatie niet wenselijk, dan kan het lid een officiële klacht indienen bij het bestuur.

 Tot slot kan het bestuur, eventueel in overleg met de trainer(s), besluiten tot het geven van een waarschuwing of bij herhaling, om het lidmaatschap van het betreffende lid te beëindigen. Dit uiteraard naar aanleiding van het niet opvolgen van bovengenoemde omgangsregels.

Aldus vastgesteld door het bestuur van LGZ,
Rotterdam, 1 december 2018