Privacyverklaring

Loopgroep Zuid, gevestigd aan de Ellemare 171, 3085 JP te Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.loopgroepzuid.nl, Ellemare 171, 3085 JP te Rotterdam.  Telefoonummer 06-23149409, e-mail loopgroepzuidrotterdam@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Loopgroep Zuid verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Van leden:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • (mobiel) telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer en naam van contactpersoon bij noodgevallen

Van personen die een informatieformulier invullen op onze website of een e-mail sturen:

  • Naam
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@loopgroepzuid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Loopgroep Zuid verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • T.b.v. de ledenadministratie
  • Om u te informeren als u een informatieverzoek op onze website heeft gedaan via het contactformulier of e-mail.

Geautomatiseerde besluitvorming
Loopgroep Zuid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er zullen dus geen geautomatiseerde verwerkingen door computerprogramma’s of –systemen plaatsvinden, zonder dat daar een mens tussen zit, zoals bijvoorbeeld geautomatiseerde mailingen e.d..

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Loopgroep Zuid zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Bewaartermijnen voor persoonsgegevens
De gegevens van personen die een informatieaanvraag hebben gedaan en van oud leden worden maximaal 1 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Loopgroep Zuid deelt de persoonsgegevens alleen met verschillende derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Loopgroep Zuid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw gegevens worden verwerkt op TransIP BV en Google. Dit is noodzakelijk om uw vragen te beantwoorden en om de ledenadministratie bij te houden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Loopgroep Zuid gebruikt alleen cookies voor technische, functionele en analytische doeleinden die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Loopgroep Zuid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens welke wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van de persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar loopgroepzuidrotterdam@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij van u een kopie van uw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Loopgroep Zuid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Loopgroep Zuid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via loopgroepzuidrotterdam@gmail.com